شگفتی های خلقت طاووس

شگفتی هاى خلقت طاووس

طاووس » آفرینش پرندگان (خداوند) مخلوقاتى شگفت از حیوان و جماد،ساکن و متحرک ابداع کرد و شواهدى روشن بر لطافت صنع و قدرت عظیمش اقامه فرمود،آن چنان که عقلها رامطیع و معترف،و تسلیم ساخت نداى دلائل یگانگیش در گوشهاى ما