صدور مجوز جوجه

صدور مجوز جوجه
3.9/5 - (17 امتیاز)

صدور مجوز جوجه : هر پرورش دهنده پیش از این که شروع به جوجه ریزی کند باید از شبکه ی دامپزشکی شهرستان مربوطه ، مجوز بهداشتی جوجه ریزی را بگیرد. در بحث مجوز، ابتدا باید از وضعیت جوجه ریزی و بهداشت منطقه بازدید شود که این کار بر عهده ی مسئول فنی بهداشت است. سپس باید ساختار بهداشتی و چک لیست ، توسط دامپزشکی شهرستان کنترل شود و سپس بر اساس آن مجوز صادر شود. بعلاوه باید کپی تمام کارت های جوجه ی یک روزه و اظهارنامه ی مرغدار که نشان دهنده ی تعداد و مبداء جوجه ها می باشد ، اخذ و بررسی شود.

مسئول فنی بهداشت، ابتدا با مرغدار هماهنگ کرده و سپس دستور ثبت و تایید ورود به فارم را در سامانه ی قرنطینه ی جوجه ی یک روزه را می دهد.مرغدارانی که مستاجر هستند، باید یک اجاره نامه ی ثبتی از اداره ی دامپزشکی شهرستان هنگام اخذ مجوز بهداشتی جوجه ریزی داشته باشند.

صدور مجوز جوجه یک روزه

پس از اخذ مجوز اتحادیه و رعایت ضوابط و قوانین کلی سازمان دامپزشکی کشور و تخلیه ی کامل کود ها و شست و شو و ضد عفونی فارم، اداره ی دامپزشکیشهرستان مجوز جوجه ریزی را صادر می کند. مسئول فنی بهداشت باید کارت گواهی سلامت جوجه های یک روزه ی خریداری شده را به دقت کنترل و در صورت نیاز دستور به انجام آزمایشاتی را صادر کند.

مسئول فنی بهداشت باید انجام  و نتیجه ی آزمایشات مربوطه را کنترل کرده و حدودا یک هفته پیش از صدور گواهی سلامت پولت، جواب را در سامانه یGIS ثبت نماید. اگر پرورش دهنده متوجه تلفات غیر عادی در طی هفته ی اول دوره ی پرورش شود، باید در همان هفته ی اول و یا نهایتا ۴۸ ساعت بعد از پایان هفته ی اول به مسئول فنی اطلاع داده تا در سامانه ثبت گردد.

اگر پرورش دهنده از انجام این کار امتناع ورزد، مسئولیت بروز هر گونه مشکلی بر عهده ی خود او خواهد بود. پرورش دهنده باید آزمایشاتی که بر روی جوجه های تازه خریداری شده انجام می شود را برای انطباق با نتایج ثبت شده ، ارائه دهد.

مجوز مرغ تخم گزار پولت

مسئول فنی واحد مربوطه باید بر اساس نتایج آزمایشات، وضعیت دوره ی پرورش، اقدامات پیش گیرانه و درمانی ، از سلامت گله اطمینان حاصل کرده و گواهیسلامت را صادر کند. برنامه ی واکسیناسیون گله باید در سامانه برای صدور گواهی سلامت، ثبت گردد. سئول فنی همچنین به محض مشاهده ی تلافات غیر عادی ، طی ۲۴ ساعت باید به شبکه ی دامپزشکی شهرستان مربوطه اطلاع رسانی کند.

اگر تلفات در هفته ی اول رخ دهد، اداره ی کل دامپزشکی موظف است طبق مفاد دستورالعمل بررسی تلفات جوجه ی یک روزه، در همان هفته ی اول اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین پولت نباید از استان هایی که واکسن لارینگوتراکئیت عفونی مصرف کرده اند به استان هایی که از این واکسن استفاده نکرده اند، انتقال داده شود. در جهت تشخیص بیماری های  طیور نمونه برداری توسط مسئول فنی و با اعلام مرغدار انجام شود. همچنین باید مرغدار نمونه را به آزمایشگاه تحویل داده باشد.

صدور مجوز مرغ پولت در عرض یک روز

مسئول فنی باید مسائلی مانند میزان اخذ گواهی حمل و نقل و تعداد واقعی گله را در پایان دوره بررسی و کنترل کند. همچنین باید تاییدیه ی تخلیه ی مرغداری راهم در سامانه ثبت کرده و نتیجه ی مکتوب را برای دامپزشکی شهرستان ارسال کند. گواهی نامه ی حمل پولت توسط مسئول فنی بهداشت پولت باید انجام شود و تاییدیه ی تخلیه ی مرغداری نیز باید توسط مسئول فنی بهداشتی مرغداری تخم گذار استان مربوطه یا دامپزشکی مقصد انجام شود . همچنین این تاییدیه باید در سیستم قرنطینه درج شود.

مسئول فنی بهداشتی پولت باید نتیجه ی نهایی را در پایان دوره ی پرورش و تخلیه ، به اداره ی دامپزشکی شهرستان اعلام کند. زیرا این گواهی نامه برای آغاز دوره ی جدید و صدور مجوز جوجه ریزی ضروری می باشد. صدور گواهی نامه ی حمل پولت های مازاد ظرفیت تنها مجاز به مقصد مرغداری داخلی استان است. اطلاعات شرایط بهداشتی فارم پولت نیز باید در سامانه ی GIS ثبت شود. این کار باید توسط مسئول فنی بهداشت انجام شود. صحت ثبت اطلاعات نیز بر عهده ی اداره ی دامپزشکی شهرستان است.

مراحل اداری صدور مجوز جوجه

اداره ی دام پزشکی شهرستان باید میزان واقعی جوجه های موجود در سالن را کنترل و ثبت کند. اطلاعات مایه کوبی پولت نیز در کارت مایه کوبی مرغداری باید در محل مرغداری توسط اکیپ مربوطه به ثبت رسیده و امضا و مهر شود. اطلاعات ورود فروش واکسن باید توسط مسئول فنی مرکز فروش واکسن  به روز رسانی شود و در سامانه ی GIS ثبت شود.

آمار خط سیر اکیپ های مایه کوبی و آمار فروش واکسن باید در سیستم ثبت شود. همچنین گزارش تزریق مایه کوبی هم باید توسط دام پزشکی شهرستان کنترل، نظارت و ثبت شود. مسئولین فنی بهداشت نیز باید هنگام صادر کردن گواهی نامه حمل پایان دوره ی برگه ی مایه کوبی را نیز کنترل کند. این مسئولان همچنین وظیفه دارند تا مستندات مربوطه را در پرونده ی مرغداری بایگانی کنند. اگر این مستندات بایگانی شده توسط افراد غیر مجاز مورد تایید مایه کوبی قرار نگیرند، باید به اداره ی دامپزشکی شهرستان اطلاع رسانی شود.

نکات صدور مجوز

اگر مایه کوبی توسط افراد غیر مجازی انجام شود، برای بیمه تاییدیه ای صادر نمی شود. صدور گواهی نامه ی ثبت پولت باید توسط مسئول فنی ملزم به اخذ نظر اداره ی دام پزشکی شهرستان باشد. تلفاتی که در طول دوره رخ می دهد بر اساس اعلام روزانه ی تلفات ارسالی از طرف بیمه و یا مسئول فنی بهداشتی به دامپزشکی شهرستان باید در سامانه ی GIS ثبت گردد.

مرغدار باید تلفاتی که مشمول بیمه هستند و یا آن هایی که مشمول نیستند را به مسئول فنی واحد بهداشتی اطلاع رسانی کند. مسئول فنی بهداشت نیز باید این تلفات را به دامپزشکی شهرستان روزانه ارسال کرده  تا دام پزشک مربوطه آن ها را ثبت کند. از آنجایی که تاییدیه ی تخلیه در مرغداری و یا صدور گواهی تاییدیه ی قرنطینه و یا استعلامات دستگاه ها از دامپزشکی باید تعداد تلفات واقعی را نشان دهد، مرغدار نیز باید تلفات را به مسئول فنی بهداشت واحد اطلاع رسانی کند. اگر این کار انجام نشود تمام مسئولیت های حقوقی بر عهده ی خود مرغدار می باشد.

نکات صدور مجوز جوجه

هنگام کنترل و بازدید های پایان دوره ، نمونه برداری آب باید توسط مسئول فنی بهداشتی انجام شود و مجوز جوجه ریزی نیز مستلزم داشتن نتیجه آزمایش آب معتبر است. مرغدار باید اقدامات اصلاحی لازم را در مورد آب مرغداری ، طبق نظر مسئول فنی بهداشتی انجام دهد. فعالیت جوجه ریزی و پرورش در طول دوره نیز مستلزم انجام و رعایت اقدامات اصلاحی آب مرغداری است.

اگر مرغداری گواهی نامه ی قرنطینه را به تعداد واقعی نگرفته باشد، مرغدار وظیفه دارد تا به تعداد کسری گواهی حمل دریافت کند. صدور مجوز جوجه ریزی بعدی نیز مستلزم تعیین تکلیف و تاییدیه ی تخلیه ی کلیه ی گواهی های صادر شده از دوره ی قبلی می باشد. سپس باید نتیجه ی آن ها به اداره ی دامپزشکی شهرستان و مرغدار اعلام شود.

مراحل صدور مجوز جوجه

درجه ی تاییدیه ی تخلیه در مقصد نیز بر عهده ی مرغدار است. اما تحویل و فروش به دلال و راننده وظیفه ی مرغدار نیست. برای بارگیری آخر دوره نیز مرغدار باید به صورت مکتوب مقصد و تعداد را اعلام کند و گواهی حمل هم توسط مسئول فنی بهداشتی واحد صادر شود. مسئول فنی بهداشتی مرغداری تخم گذاری مقصد یا دامپزشکی مقصد نیز باید تخلیه در مرغداری تخم گذار را در سیستم تایید و ثبت کند. دریافت گواهی نامه ی بهداشت حمل و نقل محموله نیز از طریق سامانه ی قرنطینه مستلزم صدور گواهی سلامت گله می باشد.

پس از پایان بارگیری پولت ها و کپه کردن کود ها و مرطوب کردن آن ها، پلاستیک کشی روی آن ها و جمع آوری و سترون سازی آن ها باید انجام شود. برای سترون ساختن نیز باید عمق کود به دمای حداقل ۴۲ درجه سانتی گراد برسد. کنترل این درجه حرارت و سترون سازی کود وظیفه ی مسئول فنی بهداشت است. مرغدار باید برای حمل کود پس از تاییدیه ی فرایند سترون سازی ، گواهی نامه ی حمل بهداشت جهت خروج کود باید از طریق مسئول فنی بهداشت دریافت شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *