جوجه کشی

جوجه کشی

در ابتدا به بررسی مزایای جوجه کشی می پردازیم و جوانب این کار را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

مزایا جوجه کشی مصنوعی

 • نیازی به مرغ کرچ وجود ندارد .
 • هربار تعداد زیادی تخم را می توان به جوجه تبدیل کرد.
 • بهداشت و مقابله با بیماریها آسانتر است.

جنین برای رشد و نمو خود به تمام عناصر غذایی نیازمند است که آنها را از تخم مرغ می گیرد و فقط اکسیژن است که از هوا تامین می شود.

تا روز چهارم  قندها منبع اصلی انرژی هستند.

از روز پنجم تا نهم پروتئین به عنوان منبع انرژی می باشد.

از روز نهم تا پایان دوره چربی ها انرژی مورد نیاز را تامین می کنند.

کلسیم مورد نیاز در دوره جنینی از پوسته تامین می شود کلسیم موجود در زرده بعد از خروج جوجه از تخم مورد استفاده قرار می گیرد.

نیاسین و ویتامین C توسط جنین ساخته می شود و بقیه ویتامینها از طریق تخم مرغ در اختیار جنین قرار می گیرد.

میزان تلفات در جوجه کشی

تلفات جنین در طی دوره متفاوت می باشد و بیشتر تلفات را طی مراحل زیر مشاهده می کنیم:

روز دوم تا چهارم: به علت عدم توانایی سازگاری جنین با تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی به وجود آمده در مراحل رشد( کمبود ویتامین A و E منجر به افزایش تلفات می شود)

روزهای یازدهم تا چهاردهم: به علت کمبود عناصر غذایی

روزهای هفدهم تا بیست ویکم: به علت تغییرات حرارت و رطوبت و… در دستگاه ها ( برای کاهش تلفات در این مرحله از باز و بسته کردن زیاد ماشینها باید خودداری نمود).

طول دوره جوجه کشی در انواع ماکیان

انواع ماکیان دوره جوجه کشی (روز)   انواع ماکیان  دوره جوجه کشی (روز)
مرغهای بومی ۲۰ -۱۹ بوقلمون ۳۰ ۲۸
مرغ های نژاد متوسط ۲۱ غاز ۳۱- ۲۸
مرغ های نژاد سنگین ۲۳-۲۱ اردک ۲۹- ۲۷
مرغ های نژاد سبک ۲۱- ۲۰ کبوتر ۱۸-۱۶

جهت اطلاعات بیشتر مقاله ی مراحل جوجه کشی را مطالعه نمایید. 

سالنهای جوجه کشی

سالن مناسب شامل قسمتهای زیر می شود :‌

 • اتاق دود دادن
 • اتاق درجه بندی
 • اتاق نگهداری تخم مرغ
 • اتاق شستشو
 • اتاق انکوباتور(ستر)
 • اتاق هچر
 • اتاق نگهداری جوجه

سالن جوجه کشی

مراحل

ستر : در  ۱۸ روز اول ( از ساعت ۴۴۰-۰) تخم مرغها را در داخل دستگاه ستر (تخم مرغ گیر) که دمای آن ۲/۳۷ و رطوبت آن ۶۰% است قرارمی دهند.

در دستگاه ستر چهار عامل باید مورد توجه قرار گیرد.

تامین سیستم تهویه

طی دوره ، اکسیژن مورد نیاز جنین توسط منافذ موجود در پوسته تخم مرغ تامین می شود.دی اکسید کربن نیز از همین منافذ خارج می گردد.میزان اکسیژن مورد نیاز جهت رشد جنین حدود ۲۱%می باشد.به ازای هر ۱%کاهش میزان اکسیژن ۵%میزان جوجه دهی کاهش می یابد.همچنین عدم خروج دی اکسید کربن و تجمع آن در اطراف تخم مرغها منجر به کاهش درصد جوجه درآوری می شود.چنانچه غلظت دی اکسید کربن به ۵%برسد درصد جوجه درآوری به صفر خواهد رسید.

حداکثر میزان افزایش غلظت دی اکسید کربن ماشینها ۵%می باشد. تهویه مشابه سالنهای پرورش اعمال می گردد وچون اکسیژن احتیاج است ودی اکسید کربن دفع می گردد در نتیجه در زمستان گرم ودر تابستان باید سرد باشد.در جوجه کشی فشار مثبت در تهویه مطلوب تر است و جهت تهویه از سمت تمیز ترین قسمت ها (سترها) به آلوده ترین بخش (اتاق شستشو) می باشد.بین قسمتهای مختلف درها دو طرفه هستند و از هر طرف قابل بازشدن می باشد.اگر تهویه در قسمتهای مختلف به صورت مجزا انجام شود مطلوب تر می باشد.

دما و رطوبت مورد نیاز جهت جوجه آوری

دمای مناسب برای جوجه کشی به طور متوسط معادل ۳۸-۳۷ درجه می باشد. کاهش دما منجر به دیرتر خارج شدن جوجه ها از تخم مرغ می شود و افزایش آن منجر به زودتر خارج شدن جوجه ها از تخم مرغ می گردد. درجه حرارت مناسب در ماشینهای مختلف تا حدودی متفاوت می باشد.

رطوبت رطوبت دمای موجود در دستگاه سبب تبخیر آب از تخم مرغها و تلفات جنین می شود. از این رو توجه به رطوبت مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرفی کاهش رطوبت ماشینها منجر به افزایش تبخیر و وسیع تر شدن کیسه های هوایی داخل تخم می شود. در نتیجه نوک جوجه زود تر به اتاقک هوا می رسد. همچنین افزایش رطوبت نیز منجر به وسعت دیر بهنگام کیسه هوا شده و جوجه در این زمان قادر به تنفس نخواهند بود. رطوبت دستگاه ها به دمای آنها و سرعت تهویه بستگی دارد.

نحوه قرار گیری تخم مرغ ها در جوجه آوری

نحوه قرار گرفتن تخم مرغها به صورتی است که قسمت پهن آنها به طرف بالا باشد،در غیر این صورت سر جوجه در قسمت باریک قرار می گیرد و قادر به تنفس نبوده و از بین می رود.چرخاندن تخم مرغها عملی است که در جوجه کشی طبیعی توسط خود مرغ انجام می شود و عدم توجه به آن منجر به کاهش جوجه درآوری می شود زیرا جنین به پوسته تخم چسبیده و تلف می شود.همچنین نزدیکی نطفه به پوسته باعث افزایش تبخیر آب از جنین می شود.عمل چرخاندن موجبات گرم شدن یکنواخت تخم مرغها را نیز فراهم می کند.این عمل چندین بار در طی روز انجام می گیرد و توسط میله ای که در زیر صفحه تخم مرغ قرار دارد صورت می پذیرد.تعداد دفعات چرخش در طی روز حداقل ۶-۴ بار و در ماشینهای بزرگ جوجه کشی هر ۲ساعت یکبار انجام می شود.         

هچر: سه روزاقی مانده، یعنی از روز ۲۱-۱۹ تخم مرغها را در داخل دستگاه هچر(جوجه گیر) قرار می دهند که دمای آن ۵ /۳۷ درجه و رطوبت آن ۷۵%است. در دستگاه جوجه کشی هچر از سه عامل از عوامل چهارگانه مذکور در ستر مورد توجه می باشد:

 • دما
 • رطوبت
 • اکسیژن

علت رطوبت بیشتر در دستگاه هچر به این علت است که بعد از روز ۱۹ جنین تنفس دارد ودی اکسید کربن و آب ترکیب شده و منجر به شکستگی پوسته ها می شوند.همچنین جنین در روز ۱۹ مقداری از کلسیم پوسته را برداشت میکند ( ۱۲۰ میلی گرم در طول ۲۱ روز) .

در طی دوره ۲۱ روزه جوجه کشی تخم مرغها ۱۸ روز در ستر و ۲ روز در هچر قرار دارند، ازاین رو نسبت دستگاه ستر به هچر باید ۱به ۶باشد.در این صورت اگر هر روز بخواهیم تخم مرغها را ست کنیم،بعضی روزها هچر خالی می شود به همین دلیل هر سه روز یکبار تخم مرغها را ست می کنیم.زمان انتقال تخم مرغها ازستر به هچر به شرایط تخم مرغها نیز بستگی دارد.در حقیقت زمانیکه ۲-۱% تخم مرغها نوک زده شوند زمان انتقال تخم مرغ است.

نوک چینی وقطع تاج

در این قسمت نوک جوجه ها را کوتاه می کنند رشد نوک در آینده در حدی خواهد بود که مانع صدمه زدن به سایر جوجه ها شود.جوجه های تخمگذار علاوه بر نوک چینی د ریک روزگی در مواقع شیوع کانی بالیزم نیز یکبار دیگر نوک چینی می شوند.صدمه به تاج در مرغان تخمگذار به خصوص دسته ای که در قفس نگهداری می شوند در میزان تولید تاثیر گذار هستند.

انتقال وتحویل جوجه های یک روزه  : به مدت ۳- ۲روز ذخیره زرده به عنوان منبع غذایی جوجه ها مورد استفاده قرار می گیرد.در زمینه حمل و نقل جوجه ها از محل جوجه کشی به محل پرورش باید دقت لازم را نمود، جوجه ها پس از قرار گرفتن در محل پرورش باید خیلی سریع به آب و غذا دسترسی یابند.

 واکسیناسیونواکسنها معمولا پس از خارج شدن جوجه ها از جوجه کشی و طی دوران پرورش بکار گرفته می شوند زیرا به علت مصونیـتی که از مادر به جوجه منتقل می شود در یکی دور روز اول واکسنها بی اثر هستند، ولی امروزه در بیشتر موسسات جوجه کشی جوجه های تخمگذار را بر علیه بیماری مارک واکسینه می کنند.

برای اطلاعات بیشتر مقاله واکسیناسیون جوجه را مطالعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *