جوجه کشی مصنوعی

جوجه کشی مصنوعی

جوجه کشی مصنوعی یکی از راه های جوجه کشی انواع پرنده ها است که بسیار جالب و خوب خواهد بود ، که می توان با در اختیار داشتن از یک دستگاه جوجه کشی فول دیجیتال لذت جوجه درآوری را حس کنیم. دی گیو وان بزرگترین عرضه کننده ماشین جوجه کشی در ایران.

آموزش جوجه کشی مصنوعی

در جوجه کشی مصنوعی موارد مختلفی از جمله میزن رطوبت در ماشین های جوجه کشی فقط به درجه دماسنج تر بستگی ندارد درصد رطوبت نسبی با خواندن دماسنج های خشک و تر مشخصت خواهد شد به عنوان مثال اگر دما سنج خشک ۱۰۰ درجه فانهایت و دما سنج تر ۳/۸۳ درجه فارنهایت را نشان دهد رطوبت در ماشین جوجه کشی به ۶۰ در جه خواهد رساند. که در شرایط نرمان و استاندارد بین ۵۷ تا ۶۰ باید باشد.

جوجه کشی مصنوعی

رطوبت ماشین های جوجه کشی

همانطور که میدانید بهترین وضعیت ممکن برای دماسنج خشک همانطور که گفته شد ۱۰۰ درجه فانهایت بوده و دماسنج تر نیز ۸۵ درجه فانهایت خواهد بود که این وضعیت باید از روز اول تا پایان هچ شدن برقرار باشد. که اگر این شرایط در دستگاه جوجه کشی فراهم شده باشد نیازی به تغییر در درجه حرارت از ۸۶ درجه فارنهایت نخواهد بود.اگر در دستگاه جوجه کشی از نشانه های افزایش رطوبت تا ۹۰ و ۹۲ درجه شاهد بودید و دریچه های انکوباتر و هچر خیلی بسته باشد باعثت کاهش جوجه درآوری در مراحل جوجه کشی خواهد شد.

و در صورت زیاد بسته بودن این دریچه های یاد شده شما شاهد افزایش رطوبت در داخل دستگاه خواهید بود که میتواند شما را با مشکلات مختلفی مواجه کند. همچنین اگر در اثر محدودیت ها و کمبود هوادهی رطوبت افزایش پیدا کند آن هم به صورتی که در روز های ۱۹ الی ۲۱ جوجه در داخل پوست مرده باشد عامل آن بیشتر هوادهی نامناسب است تا افزایش رطوبت در دستگاه دوره جوجه کشی و میزان کاهش آن است.

ر کارخانه‌های جوجه‌کشی ۱۸روزاول ( ازساعت ۴۴۰-۰) تخم‌مرغها رادرداخل دستگاه ستر (تخم‌مرغ‌گیر) که دمای آن۲/۳۷ ورطوبت آن۶۰% است قرار می‌دهند.
در دستگاه ستر چهار عامل باید مورد توجه قرار گیرد:

پارامتر های جوجه کشی مصنوعی

دمای مناسب برای جوجه‌کشی به طور متوسط معادل ۳۸-۳۷ درجه می‌باشد. کاهش دما منجر به دیرتر خارج شدن جوجه‌ها از تخم‌مرغ می‌شود و افزایش آن منجر به زودتر خارج شدن جوجه‌ها از تخم‌مرغ می‌گردد. درجه حرارت مناسب درماشینهای مختلف تا حدودی متفاوت می‌باشد.

رطوبت موجود در ماشینهای جوجه‌کشی سبب تبخیر آب از تخم‌مرغها و تلفات جنین می‌شود. از این روتوجه به رطوبت مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرفی کاهش رطوبت ماشینهای جوجه‌کشی منجر به افزایش تبخیر و وسیع تر شدن کیسه‌های هوایی داخل تخم می‌شود. در نتیجه نوک جوجه زود تر به اطاقک هوا می‌رسد. همچنین افزایش رطوبت نیزمنجر به وسعت دیر بهنگام کیسه هوا شده و جوجه در این زمان قادر به تنفس نخواهند بود. رطوبت ماشینهای جوجه‌کشی به دمای آنها و سرعت تهویه بستگی دارد.

تهویه ماشین جوجه کشی مصنوعی

طی دوره جوجه‌کشی مصنوعی اکسیژن مورد نیاز جنین توسط منافذ موجود در پوسته تخم‌مرغ تامین می‌شود. دی‌اکسیدکربن نیز از همین منافذ خارج می‌گردد. میزان اکسیژن مورد نیاز جهت رشد جنین حدود۲۱% می‌باشد. به ازای هر۱% کاهش میزان اکسیژن ۵%میزان جوجه‌دهی کاهش می‌یابد. همچنین عدم خروج دی‌اکسیدکربن و تجمع آن در اطراف تخم‌مرغها منجر به کاهش درصد جوجه درآوری می‌شود. چنانچه غلظت دی‌اکسیدکربن به ۵% برسد درصد جوجه درآوری به صفر خواهد رسید. حداکثر میزان افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن ماشینهای جوجه‌کشی  ۵%می باشد. تهویه مشابه سالنهای پرورش اعمال می‌گردد وچون اکسیژن احتیاج است ودی‌اکسیدکربن دفع می‌گردد در نتیجه در زمستان گرم ودر تابستان باید سرد باشد.در جوجه‌کشی فشار مثبت در تهویه مطلوب تر است و جهت تهویه از سمت تمیزترین قسمتها (سترها) به آلوده‌ترین بخش (اتاق شستشو) می‌باشد.
تخم مرغ نطفه دار

چرخش تخم‌ ها در جوجه کشی مصنوعی

نحوه قرار گرفتن تخم‌مرغها به صورتی است که قسمت پهن آنها به طرف بالا باشد، درغیر این صورت سر جوجه در قسمت باریک قرار می‌گیرد و قادر به تنفس نبوده وازبین می‌رود.چرخاندن تخم‌مرغها عملی است که در جوجه‌کشی طبیعی توسط خود مرغ انجام می‌شود وعدم توجه به آن منجر به کاهش جوجه درآوری می‌شود زیرا جنین به پوسته تخم چسبیده و تلف می‌شود. همچنین نزدیکی نطفه به پوسته باعث افزایش تبخیر آب از جنین می‌شود. عمل چرخاندن موجبات گرم شدن یکنواخت تخم‌مرغها را نیز فراهم می‌کند. این عمل چندین بار در طی روز انجام می‌گیرد و توسط میله‌ای که در زیر صفحه تخم‌مرغ قرار دارد صورت می‌پذیرد. تعداد دفعات چرخش در طی روز حداقل ۶-۴ بار و در ماشینهای بزرگ جوجه‌کشی هر ۲ساعت یکبار انجام می‌شود. ولی معمولا چرخش هر ۱ ساعت یکبار انجام می گیرد و در مورد هر پرنده شرایط خاص همان پرنده دارد

مرحله هچر دستگاه جوجه کشی

سه روز باقی مانده، یعنی از روز ۲۱-۱۹ تخم‌مرغها را در داخل دستگاه هچر (جوجه‌گیر) قرار می‌دهند که دمای آن۵ /۳۷ درجه و رطوبت آن ۷۵% است.
در جوجه کشی مصنوعی هچر از سه عامل دما و رطوبت و اکسیژن دهی می باشد که از عوامل چهارگانه مذ کور در ستر مورد توجه می‌باشد:

دما – رطوبت – اکسیژن
علت رطوبت بیشتر در جوجه کشی مصنوعی هچر به این علت است که بعد از روز ۱۹جنین تنفس دارد ودی‌اکسیدکربن و آب ترکیب شده و منجر به شکستگی پوسته‌ها می‌شوند.همچنین جنین در روز ۱۹مقداری از کلسیم پوسته را برداشت می‌کند ( ۱۲۰میلی گرم در طول ۲۱روز) .

در طی دوره ۲۱روزه جوجه‌کشی تخم‌مرغها ۱۸ روز در ستر و ۲ روز در هچر قرار دارند، ازاین رو نسبت جوجه کشی مصنوعی ستر به هچر باید ۱به ۶باشد.در این صورت اگر هر روز بخواهیم تخم‌مرغها را ست کنیم،بعضی روزها هچر خالی می‌شود به همین دلیل هر سه روز یکبار تخم‌مرغها را ست می‌کنیم.زمان انتقال تخم‌مرغها ازستر به هچر به شرایط تخم‌مرغها نیز بستگی دارد.در حقیقت زمانیکه ۲-۱%تخم‌مرغها نوک زده شوند زمان انتقال تخم‌مرغ است.

    نظرات کاربران
    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.