اثرات جایگزینی ذرت بوسیله سورگوم در جیره طیور

سورگوم
سورگوم زراعی گیاهی از خانواده غلات است است که در ایران، ذرت خوشه ای نامیده می شود. با توجه به شباهت ظاهری این گیاه با ذرت و ارزن که باعث شده آمار سطح کشت این دو گیاه با هم مخلوط شود، برای ایجاد تمایز میان این دو از اسم سورگوم که یک اسم جهانی برای این گیاه است استفاده می شود.
سورگوم از نظر اهمیت در بین غلات در دنیا بعد از گندم، برنج، ذرت و جو در مقام پنجم قرار دارد. آمار سطح زیر کشت آن در ایران در سال ۱۳۶۵ فقط شش هکتار گزارش شده که در سال ۱۳۸۲ به حدود ۴۰ هزار هکتار افزایش یافته است. توده های زراعی بومی سورگوم در ایران در مناطق جنوب خراسان، سیستان، کرمان، اصفهان، یزد، گیلان، مازندران و بنادر جنوبی بطور پراکنده وجود دارد.

تحقیقات جدیدی نشان داده که ذرت خوشه ای با تانن پایین می تواند جایگزین نیمی از ذرت جیره غذایی جوجه های گوشتی شود.بدون آنکه اثر منفی کامل ذرت بوسیله ذرت خوشه ای اثرات زیان باری روی رشد دستگاه گوارش دارد. محققان در پژوهشی به بررسی اثرات جایگزین ذرت با سورگوم بر عملکرد ، بازده لاشه ، مخاط قسمت های روده کوچک و فعالیت آنزیم های غشا ژژنوم پرداختند.

 

۵۹۴ جوجه قطعه جوجه گوشتی یک روزه در سه جیره غذایی تقسیم شدند که شامل ۱۰۰ درصد ذرت(شاهد) ۵۰ درصد ذرت جایگزین شده با سور گوم کم تانن (سور گوم پایین) و ۱۰۰ درصد ذرت جایگزین شده با سور گوم کم تانن (سور گوم بالا).

همچنین میتوان از ماشین جوجه کشی برای پرورش این جوجه ها استفاده کرد.

تعریف سورگوم

افزایش وزن روزانه ، مصرف خوراک ، ضریب تبدیل و بازده لاشه در روزهای ۷ ، ۲۱ و ۴۲ روزگی اندازه گیری شدند و قسمت های مختلف روده کوچک جمع آوری شد. در روز ۴۲ ضریب تبدیل و افزایش وزن روزانه در جیره غذایی با سورگوم بالا بد بود اما بین تیمارهای آزمایشی در رابطه با بازده لاشه تفاوت معنی داری دیده نشده است. شاخص عمق کریپت ژژنوم و ایلئوم در روزهای ۲۱ و ۴۲ روزگی در جیره شاهد پایین تر از جیره با سورگوم ( هر دو نوع با تانن پایین و بالا ) بود. صرف نظر از سن فعالیت آلکالین فسفاتاز روده ای در روده کوچک تفاوت معنی داری در جیره آزمایشی پیدا نکرد.

نتیجه کلی پژوهش نشان داد که جایگزینی ۵۰ درصد (ذرت خوشه ای) با تانن پایین به جای ذرت در جیره غذایی جوجه های گوشتی مناسب است در حالیکه جایگزینی ۱۰۰ درصد (ذرت خوشه ای) کم تانن به جای ذرت اثرات منفی بر مخاط روده و عملکرد جوجه های گوشتی در ۴۲ روزگی دارد.

خرید دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ

هم اکنون شما میتوانید برای پرورش طیور خود به سایت ما مراحعه کرده و اقدام به خرید دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ فرمایید.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.